Säännöt

Kosken Vapaaehtoisen palokunnan säännöt

Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Kosken VPK. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä palokunnaksi.

Palokunnan toiminta-alueena on Hämeenkoski ja kotipaikka Hämeenkosken kunta.

Palokunta voi kuulua jäsenenä Hämeen pelastusliittoon tai pelastusalan liittoon tai vastaavaan yhdistykseen sekä muihin alalla toimiviin paikallisiin tai alueellisiin yhdistyksiin.

Tarkoitus

2 §

Palokunnan tarkoituksena on sammutus- ja pelastustoimen edistäminen ja kehittäminen sekä sammutus- ja pelastusavun antaminen normaali- ja poikkeusoloissa. Palokunta kokoaa jäsenikseen henkilöitä, jotka ovat vapaaehtoisesti sekä järjestäytyneesti kiinnostuneet edistämään yhteiskunnan ja ympäristön turvallisuutta ja turvaamaan kansalaisia onnettomuuksien aiheuttamilta vaaroilta

Palokunnan tarkoituksena on lisäksi kehittää jäseniään ja pyrkiä kasvattamaan heistä palokuntalaisihanteiden hengessä vastuullisia ja yhteistyökykyisiä yksilöitä.

Toimintamuodot

3 §

Tarkoituksensa toteuttamiseksi palokunta:

1. pyrkii solmimaan kunnan kanssa palokuntasopimuksen, jotta palokunnasta tulisi kunnallinen palokunta,
2. tekee tarvittaessa muita pelastusalaa koskevia ja muita toiminnan yltäpitämisen edellyttämiä sopimuksia,
3. toimii yhteistyössä alan viranomaisten ja muiden alan henkilöiden ja yhteisöjen kanssa,
4. ylläpitää tarvittaessa hälytysosastoa sekä toimintansa ylläpitämiseksi ja jatkuvuuden turvaamiseksi tarpeellisiksi katsomiaan tukitoimia kuten nuoriso-, nais-, veteraani- ja soittokuntatoimintaa,
5. tekee esityksiä alan kehittämiseksi,
6. edistää kansalaisten kiinnostusta vapaaehtoistyöhön sekä omaehtoiseen toimintaan ihmisten, omaisuuden ja ympäristön suojelemiseksi,
7. opastaa ja neuvoo kansalaisia estämään vaaratilanteiden syntymistä sekä vähentämään vahinkoja onnettomuus- ja tuhotilanteissa,
8. järjestää tarvittaessa kurssimuotoista turvallisuusalan koulutusta kansalaisille,
9. antaa jäsenilleen suunnitelmallista tietopuolista ja käytännöllistä pelastusalan opetusta ja harjoitusta,
10. tarjoaa jäsenilleen monipuolista ja laadukasta toimintaa sekä mahdollisuudet rehdille yhdessäololle sekä,
11. toimii aktiivisesti säilyttääkseen vapaaehtoisen palokuntatyön aatteelliset perinteet.

Jäsenyys

4 §

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi palokunnan hallitus hyväksyä henkilön, oikeuskelpoisen yhteisön tai säätiön, joka sitoutuu noudattamaan palokunnan sääntöjä. Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä myös alle 16-vuotias nuori huoltajan tai holhoojan suostumuksella.

Kannattajajäseneksi voi hallitus hyväksyä oikeuskelpoisen yhteisön tai yksityisen henkilön, joka haluaa tukea palokunnan toimintaa tai osallistua siihen ja sitoutuu suorittamaan palokunnan kokouksen määräämän kannatusmaksun. Kannattajajäsenellä on kokouksessa puheoikeus.

Kunniapuheenjohtajaksi, kunniapäälliköksi ja kunniajäseneksi voi palokunnan kokous hallituksen esityksestä kutsua henkilön, joka on ansiokkaasi edistänyt palokunnan toimintaa.

5 §

Jäsenen eroamisesta ja erottamisesta yhdistyksestä noudatetaan mitä voimassa olevassa yhdistyslaissa on sanottu.

Varsinainen jäsen tai kannattajajäsen katsotaan hallituksen päätöksellä eronneeksi ellei laiminlyötyä jäsen- tai kannatusmaksua ole suoritettu viimeistään seuraavan kalenterivuoden aikana tai jos varsinainen jäsen ei ole osallistunut palokunnan toimintaan viimeisen kahden vuoden aikana.

Jäsenmaksut ja muut tulot sekä omaisuus

6 §

Varsinaiset jäsenet suorittavat jäsenmaksun ja kannattajajäsenet kannatusmaksun. Kunniapuheenjohtaja, -päällikkö ja -jäsenet eivät suorita jäsenmaksua.

Palokunnan kevätkokous päättää seuraavan kalenterivuoden jäsenmaksun sekä kannatusmaksun suuruudesta.

7 §

Palokunta voi toimeenpanna asianmukaisella luvalla juhlia, arpajaisia ja varojen keräyksiä sekä vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, harjoittaa palokunnan toimialaan liittyvää kustannus-, julkaisu- ja välitystoimintaa sekä hankkia ja omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta toimintaansa varten. Palokunta voi toimintansa rahoittamiseksi harjoittaa ravintolaliikettä.

Palokunnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille.

Toimielimet

8 §

Palokunnalla on kokous, hallitus ja palokunnan päällikkö sekä muita hallituksen asettamia toimielimiä.

Kokoukset

9 §

Palokunnan varsinainen kokous pidetään hallituksen kokoonkutsumana kahdesti vuodessa, kevätkokous maalis-huhtikuussa ja syyskokous loka-marraskuussa.

Varsinaisessa kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

Kevätkokouksessa

1. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri,
2. valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa,
3. valitaan kaksi ääntenlaskijaa,
4. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
5. käsitellään hallituksen laatima edellisen kalenterivuoden toimintakertomus,
6. käsitellään edellisen kalenterivuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto,
7. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta,
8. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tai muusta toimenpiteestä, johon toimintakertomus, tilinpäätös tai tilintarkastajien lausunto saattavat antaa aihetta,
9. päätetään kannatusjäsenmaksun ja jäsenmaksun suuruus,
10. käsitellään mahdolliset muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Syyskokouksessa

1. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri,
2. valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa,
3. valitaan kaksi ääntenlaskijaa,
4. todetaan kokouksen laillisuus ia päätösvaltaisuus.
5. vahvistetaan seuraavan kalenterivuoden toiminta- ja taloussuunnitelma,
6. valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kolmeksi kalenterivuodeksi,
7. päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä,
8. valitaan seuraavaksi kolmeksi kalenterivuodeksi hallituksen jäsenet erovuorossa olevien paikoille,
9. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa,
10. käsitellään mahdolliset muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Varsinaisista kokouksista ilmoitetaan viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta palokunnan ilmoitustaululla tai sanomalehti-ilmoituksella taikka kullekin jäsenellä postitse lähetettävällä kirjallisella kutsulla.

Asia, jonka palokunnan jäsen haluaa kokouksessa käsiteltäväksi, on ilmoitettava kirjallisesti hallitukselle kevätkokouksen osalta helmikuun 15. päivään mennessä ja syyskokouksen osalta syyskuun 15. päivään mennessä

Ylimääräinen kokous

10 §

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi taikka kun kymmenesosa äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta pyytää ilmoittaen käsiteltävän asian.

Ylimääräisestä kokouksesta ilmoitetaan samalla tavalla ja samassa ajassa kuin palokunnan varsinaisesta kokouksesta.

Hallitus

11 §

Palokunnan asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja 6 muuta jäsentä.

Puheenjohtajan toimikausi on kolme kalenterivuotta. Hallituksen muut jäsenet valitaan palokunnan syyskokouksessa kolmeksi kalenterivuodeksi siten että, vuosittain kolmannes heistä on erovuorossa. Ensimmäisen ja toisen toimintavuoden jälkeen erovuorossa olevat jäsenet määrätään arvalla. Hallitukseen valittavan tulee olla täysi ikäinen henkilö. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan kalenterivuodeksi kerrallaan

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä ovat saapuvilla. Hallituksen päätökseksi tulee äänestystilanteessa se mielipide, mitä enemmistö kannattaa. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja yhtyy. Vaaleissa ratkaisee kuitenkin arpa.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai, puheenjohtajan estyneenä ollessa, varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on myös kutsuttava koolle kun vähintään 2 hallituksen jäsentä sitä kirjallisesti puheenjohtajalta pyytää.

12 §

Hallituksen tehtävänä on:

* hoitaa palokunnan asioita näiden sääntöjen ja yleisten kokousten päätösten mukaan niin, että asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutetaan,
* huolehtia palokunnan toiminnan kehittämisestä,
* valmistella ja esittää yleisille kokouksille kuuluvat asiat,
* kutsua koolle palokunnan kokoukset,
* nimetä palokunnan päällikkö ja muu tarvittava henkilöstö sekä asettaa tarpeelliset toimielimet,
* määritellä päällystön tehtävät ja huolehtia siitä että sammutus- ja pelastustoimintaan osallistuvalla paällystöllä on sisäasiainministeriön asettamien kelpoisuusehtojen edellyttämä koulutus ja varustus,
* vahvistaa toiminnan ja talouden järjestämiseksi tarpeelliset johtosäännöt ja muut pysyväismääräykset,
* valmistella palokunnan toiminnalliset tavoitteet ja tulostavoitteet,
* tehdä esityksiä ansiomerkeistä ja muista merkeistä sekä päättää palokunnan omien ansiomerkkien myöntämisestä,
* edustaa palokuntaa.

13 §

Palokunnan päällikön tehtävänä on johtaa palokunnan toimintaa hallituksen päätösten mukaisesti.

Palokunnan nimen kirjoittaminen

14 §

Palokunnan nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, palokunnan päällikkö tai hallituksen määräämä muu henkilo, kukin yksin. Nimen kirjoittajan tulee olla täysi-ikäinen.

Tilit

15 §

Palokunnan tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätös on jätettävä tilintarkastajille viimeistään helmikuun loppuun mennessä. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään maaliskuun 15. päivään mennessä.

Äänestykset

16 §

Kun palokunnan kokouksessa on tehty kaksi tai useampi kannatettua ehdotusta, toimitetaan tarvittavat äänestykset avoimesti. Henkilövaalit toimitetaan vaadittaessa suljetuin lipuin.

Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja yhtyy. Vaaleissa ratkaisee kuitenkin arpa. Palokunnan kokouksessa on jokaisella jäsenellä yksi ääni, kannattajajäseniä lukuunottamatta.

Palokunnan sääntöjen muuttaminen

17 §

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia kun sääntömuutoksesta on ilmoitettu kokouskutsussa ja vähintään kolme neljäsosa (3/4) palokunnan kokouksessa annetuista äänistä sitä kannattaa.

Palokunnan purkaminen

18 §

Päätös palokunnan purkamisesta on tehtävä purkamista varten koolle kutsutussa palokunnan kokouksessa kolme neljäsosan (3/4) määräenemmistöllä palokunnan kokouksessa annetuista äänistä ja vahvistettava aikaisintaan kolme kuukautta myöhemmin pidettävässä purkamista varten kokoonkutsuttavassa kokouksessa yhtäläisellä määräenemmistöllä.

Päätettaessä palokunnan purkamisesta toisen kerran, kokouksessa on samalla myös määrättävä miten palokunnan omaisuus käytetään pelastusalan tarkoituksiin.

19 §

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

(Tämä mallisääntö on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön laatima ja oikeusministeriön yhdistysrekisteritoimiston ennakkotarkastama ja hyväksymä 12.1.1993. Kosken VPK:n lisäykset kursivoituna.)